euzg2020 eu2020

Terveydenhuolto

Zagrebin kaupungilla on pitkä terveydenhuollon traditio ja terveydenhoitopalvelu on kehittynyt korkealle tasolle peruspäämääränään, että yleisesti omaksutaan käsite „Terveyttä kaikille“ eli toisin sanoen turvataan kaikenkattava lääketieteellinen apu ja sairaanhoito kaikille asukkaille. Terveyden suojelu, säilyttäminen ja edistäminen tapahtuu Zagrebissa kolmella terveydenhoidon tasolla (ensimmäisellä, toisella ja kolmannella), jotka ovat ammatillisen ja tieteellisen yhteistyön kautta keskenään sidoksissa.

Ottaen huomioon, että paikallisyhteisön kehitys ensisijaisesti toteutuu laatua parantamalla ja terveyttä edistämällä Zagrebin kaupunki on käynnistänyt ja toteuttaa useita ohjelmia ja projekteja, joiden tarkoituksena on elämänlaadun parantaminen, kaupunkilaisten terveyden säilyttäminen ja edistäminen, mikä terveyden edistämisen alalla merkitsee ennalta ehkäisyä, varhaisvaiheen diagnostiikkaa, sairaanhoitoa ja kuntoutusta.
Strategialla „Terveyttä kaikille“ pyritään kestävään tavoitteeseen, että kaikki saavuttaisivat terveyden täyden potentiaalin, millä tarkoitetaan pyrkimystä edistää ja säilyttää terveys koko ihmiselämän ajan ja vähentää yleisimpien sairauksien esiintymistä ja nykyajan tuomia vammoja.

Zagrebin kaupunki osallistuu Maailman Terveysjärjestön projektiin „Terveet kaupungit“, mikä antaa merkittävän sysäyksen juuri siihen suuntaan että edistetään ja vaalitaan ihmisen elinympäristöä, kannustetaan tervettä elämäntapaa ja terveitä ihmissuhteita kaupungin asukkaiden kesken, suunnataan terveydenhoitopalvelut ennalta ehkäisevään työhön ja terveyden edistämiseen – sanalla sanoen kohti yhteiskunnallista terveyspolitiikkaa.
Urheilu
Zagrebin kaupungin urheilutoiminnasta vastaa Sportski savez Grada Zagreba (Zagrebin kaupungin Urheiluliitto), joka kannustaa, edistää ja kehittää urheilutoimintaa. Zagrebilaisen urheilutoiminnan kehityksen perustana on se että mahdollisimman suuri joukko kaupunkilaisia tulee urheiluun mukaan aktiivisina urheiluohjelmien osanottajina, nuorten urheijoiden kehittäminen ja huippuluokan urheilusaavutusten jatkuvuuden turvaaminen.
Virkistys
Lahjakkaille urheilijoille, erityisesti niille, jotka ovat kunnostautuneet kaupungin ja kansallisella tasolla, pyritään järjestämään mahdollisimman hyvät olosuhteet urheiluvalmennukseen, jotta he voisivat osallistua kotimaisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Samalla tavoin kiinnitetään suurta huomiota toimiin, joilla turvataan parhaat mahdolliset olosuhteet vammaisten henkilöiden ja kuurojen urheilun kehittämiseen ja edistämiseen. Tämän vuoksi Zagrebin kaupungilla on omistuksessaan 162 urheiluobjektia, joiden puitteissa tämä monilukuinen urheiluväki suorittaa laaja-alaisia ohjelmiaan. Lisäksi Zagrebin urheilutilat ovat usein kansainvälistä huomiota herättävien suurten urheilutapahtumien näyttämönä.
Tradition ja korkean kehitystason ohella Zagrebin urheilu voi ylpeillä myös tuloksista, joista on todisteena tosiasia että suurin osa Kroatian kansainvälisissä kilpailuissa voittamista mitaleista on Zagrebin urheilijoiden ansaitsemia. Kilpailutapahtumien lisäksi Zagreb järjestää myös suuren määrän erilaisia harrastusurheilutapahtumia, joista mainittakoon „Urheilua kaikille“, „Maailman kävelypäivä“, Zagrebin maraton ja monia muita.
Urheilua numeroina: Zagrebin kaupungin Urheiluliitto ja 71 liittynyttä jäsentä, joista 61 liittoa, 6 ulkojäsentä ja 3 väliaikaista jäsentä; noin 800 kerhoa ja parikymmentä ammatillista urheiluyhdistystä; 18.500 aktiivista senjori-urheilijaa, 40 000 nuorta urheilijaa i vielä 50 000 harrasteurheilijaa; noin 1.100 yhdistystä, liikeyritystä ja laitosta, jotka toimivat Zagrebin kaupungissa ja jotka on rekisteröity Urheilulain mukaisesti ja joiden jäsenet kokoontuvat suorittamaan erilaisia ohjelmia ja toimintoja; 162 urheilutoimintaobjektia kaupungin omistuksessa.
Pyöräily
Nopea ja huokea kulkuneuvo haluttuun kohteeseen lyhyillä (mutta myös pitkillä) matkoilla, terveellinen ruumiinharjoitus, ekologisesti hyväksyttävä ratkaisu, urheilullinen toiminta ja erinomainen virkistys – kaikkea tätä tarjoaa pyöräily. Pyöräilystä on tulossa yhä suositumpi urheilulaji, ja monilla projekteilla Zagrebin kaupunki on viimeisen muutaman vuoden aikana intensiivisesti panostanut pyöräilyinfrastruktuurin rakentamiseen ja rohkaisee kaupunkilaisia, mutta myös turisteja, käyttämään pyörää mitä useammin kulkuvälineenä.
Zagrebin kaupungissa polkupyöräliikenne saa yhä tärkeämmän aseman, erityisesti nykyisen saastuneisuuden ja liikennettä ruuhkauttavan suuren automäärän vuoksi. Pyrimme turvaamaan pyöräilijöille vapaan liikkumisen kaupungissa, seuraamme trendejä , laajennamme pyöräteiden verkostoa, rakennamme pyöräilykulttuuria.

Esite >